Kognitiv beteendeterapi

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en psykoterapiform som utvecklats genom forskning inom inlärningspsykologi, kognitionspsykologi samt socialpsykologi. Fokuseringen i behandlingen är på den aktuella situationen och framåt.

Ett enda bedömningssamtal är ofta tillräckligt för att avgöra om behandling med kognitiv beteendeterapi är lämplig. Bedömningen utmynnar ibland i rekommendationer om andra insatser (av läkare, psykiater, kurator, etc). I vissa fall inleds behandling först efter konsultation med läkare eller psykiater.

Principer för behandling med kognitiv beteendeterapi:

  • Allsidig problemanalys.
  • Formulering av kort- och långsiktiga mål.
  • Behandlingen kan inriktas på tankar, känslor, beteende.
  • Patientensnegativa, irrationella tankar identifieras och bearbetas.
  • Tyngdpunkten i behandlingen ligger i den aktuella situationen(”nuet”).
  • Hög aktivitetsnivå. Behandlingen förutsätter att patienten aktivtarbetar med”hemuppgifter” mellan sessionerna. Patientensmotivation är därför av avgörande betydelse.
  • Kort behandlingstid – i allmänhet 5 – 25 sessionerà 45 minuter.
  • Kontinuerlig utvärdering.
  • Vidmakthållandeprogram och uppföljning.

Principerna för behandling är enkla, men det är viktigt att terapeuten är väl utbildad för att problemen inte ska förvärras av en felaktigt genomförd behandling.